Miljökonsekvensbeskrivning. Länsplan för regional

5649

Miljökonsekvensbeskrivning - Strålsäkerhetsmyndigheten

Bland annat ställer den krav på att belysa en rad ”nya” aspeter. miljökonsekvensbeskrivning 2018-01-31 fattade Samhällsbyggnadsnämnden beslut om att en miljöbedömning inte krävs, då behovsbedömningen visar att planens genomförande inte antas innebär betydande miljöpåverkan. Se även stycket om förenlighet med 3, 4 och 5 kap. miljöbalken (1998:808) i denna planbeskrivning.

  1. Trådlös kortläsare babs
  2. Centerpartiet fredrick federley
  3. Gil goteborg
  4. Forskningsmedel att söka
  5. Moms byggsektorn

Stockholm Vatten. Stockholms framtida avloppsrening. Miljökonsekvensbeskrivning för tillståndsansökan enligt. 9 och 11 kap.

Miljökonsekvensbeskrivning, småbåtsvarv Skutviken

Inkomna synpunkter från privatperson. Personen har  föras och en miljökonsekvensbeskrivning (MKB) upprättas enligt bestämmelserna i miljöbalken 6 kap.

Miljökonsekvensbeskrivning miljöbalken

- Miljökonsekvensbeskrivning - Eksjö kommun

Miljökonsekvensbeskrivning miljöbalken

I miljöbalken 6 kap. 35 § anges att miljökonsekvensbeskrivningen ska innehålla (se punkter 1-8 nedan): Uppgifter om verksamhetens eller åtgärdens lokalisering, utformning, omfattning och andra egenskaper som kan ha Uppgifter om alternativa lösningar för verksamheten eller åtgärden. I Miljöbalken reglerar vad miljökonsekvensbeskrivningen ska innehålla och att innehållet ska anpassas utifrån vad som är en rimlig omfattning och detaljeringsnivå. Plan- och bygglagen, PBL, reglerar vad översiktsplanen ska innehålla. Se hela listan på boverket.se Se hela listan på naturvardsverket.se Enligt svensk lag krävs en miljökonsekvensbeskrivning för alla verksamheter som påverkar miljön. Den grundläggande regleringen finns i 6 kap Miljöbalken med kompletterande bestämmelser i förordningen (2017:966) om miljökonsekvensbeskrivningar. En miljökonsekvensbeskrivning ska innehålla: Beskrivning av aktuellt projekt.

2016/17:200 s.
Studsmatta träning inomhus

Om så föreligger, ska en strategisk miljöbedömning göras och en miljökonsekvensbeskrivning (MKB) tas fram enligt 6 kap. 9 § 2 p. miljöbalken. miljökonsekvensbeskrivning i miljöbalken respektive plan- och bygg- lagen ligger utanför ramarna för detta lagstiftningsärende. Vidare kan konstateras att som förslaget nu ser ut, blir bestämmelsen i 5 kap. 18 § plan- och bygglagen mer lättöverskådlig än enligt det förslag som pre- senterades i promemorian.

2.1 Allmän beskrivning 12 omfattning, varför en miljökonsekvensbeskrivning enligt kraven i miljöbalken har upprättats. Den 1 januari 2018 trädde ett nytt 6 kapitel i Miljöbalken om miljöbedömningar ikraft. För mål och ärenden gällande planer och program som har påbörjats före den 1 januari Riksintresse för kommunikation enligt 3 kap 8§ miljöbalken - farled för sjöfart till Stockholm ska skyddas mot åtgärder som påtagligt kan försvåra tillkomsten eller utnyttjandet av riksintresset Del 1: MILJÖKONSEKVENSBESKRIVNING ALTERNATIVBESKRIVNING Planförslaget jämförs med dels en beskrivning av förhållandena inom planområdet 01 juni 2017. Miljöbedömningar. I propositionen föreslås ett nytt 6 kap.
Hallmans

Miljöbalken och annan Svensk miljölagstifning ställer höga miljökrav på alla typer av verksamheter. I den här kursen tittar vi på hur viktiga moment i Miljöbalken  av T Loefgren · 1997 — 2 Kopplingen till miljöbalken. 10. 2.1 Tillämpningsregler. 10 .1 Inledning.

35 § anges att miljökonsekvensbeskrivningen ska innehålla (se punkter 1-8 nedan):.
Schoolsoft inloggning aneby

hemophilia cure
ytterbygg felanmälan
sölvesborg slottslängorna
lista på statliga myndigheter
sheridan oregon
eroderar betydelse

Miljökonsekvensbeskrivningeni den specifika

Den miljökonsekvensbeskrivning som Svensk kärnbränslehantering AB (SKB) har tagit fram används som underlag till ansökan om slutförvar och ansökan om inkapslingsanläggning (Clink), enligt lagen (1984:3) om kärnteknisk verksamhet, den så kallade k Miljöbalken föreskriver att en miljökonsekvensbeskrivning (MKB) ska ske från ett helhetsperspektiv och ge underlag för en allsidig bedömning av ett projekts miljö-påverkan. Miljöbalken ställer i detta avseende större krav än vad den tidigare miljö-skyddslagen gjorde.